Timmelsta honung strävar mot att inom ett par år vara en yrkesbiodling. Det innebär att vi ständigt utökar våra bigårdar med fler pollinerande bin,  fler bikupor samt anpassar våra lokaler för honungshantering i större skala.

Många av dessa investeringar har gjorts möjliga med stöd från Landsbygdsprogrammet genom Länsstyrelsen Västmanlands län. Landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Timmelsta 2, 725 92 Västerås